ATGUSTINAUDU.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. JĒDZIENI

1.1. Personas dati – jebkāda informācija, kas ir saistīta ar fizisko personu – datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai to var tieši vai netieši noteikt, izmantojot tādus datus, kā vārds, uzvārds, personas kods, viena vai vairākas personai raksturīgas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras vai sociāla rakstura pazīmes, personas atrašanās vietas dati un interneta identifikators.

1.2. Sabiedrība – SIA Legal Balance, reģistrācijas numurs: 40203125480, juridiskā adrese Martas iela 5, Rīga, LV-1011.

1.3. Kreditors – Platformā reģistrējusies fiziska vai juridiska persona, kura ievērojot Platformas Noteikumus cenšas saņemt Piedāvājumu un/vai izmanto (izmantoja vai plāno izmantot nākotnē) Sabiedrības sniedzamos parādu piedziņas pakalpojumus.

1.4. Piedāvājums – Sabiedrības Kreditoram iesniegtais un Platformā fiksētais Pirkšanas un Pakalpojumu sniegšanas piedāvājums: - Pirkšanas piedāvājums – Sabiedrības Kreditoram iesniegtais piedāvājums par Prasījuma tiesību pirkšanu Kreditoram samaksājot atrunāto naudas summu 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas un oriģinālā parāda dokumenta saņemšanas dienas, un/vai piedāvājums par Prasījuma tiesību pirkšanu, maksājumu atliekot līdz parāda vai tā daļas piedziņai no Parādnieka (pēcapmaksa). - Pakalpojumu sniegšanas piedāvājums – Sabiedrības Kreditoram sniegtais piedāvājums par juridisko pakalpojumu sniegšanu.

1.5. Platforma – attālinātā vide, kurā Kreditors reģistrējas, lai saņemtu Piedāvājumu, noslēgtu Līgumu, sekotu līdzi parāda piedziņas procesam. Platforma darbojas interneta adresē www.atgustinaudu.lv.

1.6. Privātuma politika – Platformā publicēts dokuments, kurā paredzēti galvenie Personas datu apstrādes, tai skaitā vākšanas, uzkrāšanas, apstrādes un uzglabāšanas noteikumi, kas tiek piemēroti, kad tiek izmantota Platforma. Ar Privātuma politiku jāiepazīstas reģistrējoties Platformā un vēlāk atkārtoti jebkurā laikā Platformā.

1.7. Regula – 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.8. Prasījuma tiesības – Kreditoram pienākošās tiesības saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pieprasīt no Parādnieka finansiālo saistību izpildi.

1.9. Prasījuma tiesību nodošana – Kreditoram pienākošos Prasījuma tiesību nodošana Sabiedrībai, Pusēm parakstot Līgumu.

1.10. Parādnieks – fiziska vai juridiska persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republika normatīvajiem aktiem ir spēkā esoša finansiāla saistība pret Kreditoru.

1.11. Līgums – Prasījuma nodošanas līgums vai juridisko pakalpojumu sniegšanas līgums, kas noslēdzams attālināti Platformā un ko paraksta Kreditors, izmantojot elektroniskos attālināto sakaru līdzekļus (tālruni), kas uzskatāms par parakstīšanu ar elektronisko parakstu un pielīdzināms darījumiem, kas noslēgti rakstiskā formā un rada tādas pašas juridiskās sekas kā rakstiskie dokumenti, kas apstiprināti ar Pušu parakstiem.

1.12. Puses – Sabiedrība un Kreditors.

1.13. Noteikumi – šie Platformas izmantošanas noteikumi un nosacījumi, kuri definē Platformas nodrošināmo funkcionalitāti, nodrošinot apstākļus Kreditoriem, kuri izmanto Platformu, saņemt Piedāvājumu, noslēgt Līgumu, sekot līdzi parāda piedziņas procesam.

1.14. Juridisko pakalpojumu sniegšana – parādu administrēšanas un/vai parādu piedziņas pakalpojumu sniegšana Kreditoram Līgumā noteiktajā kārtībā un ar tajā paredzētajiem nosacījumiem.

1.15. Tiešais mārketings – darbība, kas paredzēta pa pastu, tālruni vai citā tiešā veidā piedāvāt personām preces vai pakalpojumus un/vai jautāt to viedokli par piedāvājamām precēm un pakalpojumiem.

2. NOTEIKUMU DARBĪBA UN GROZĪŠANA

2.1. Kreditors var Izmantot Platformu, saņemt Piedāvājumu, nodot prasījuma tiesības tikai iepazīstoties un piekrītot Noteikumiem un Privātuma politikai.

2.2. Kreditors atzīmēdams ar ķeksīti "Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar www.atgustinaudu.lv sistēmas lietošanas Noteikumiem un Privātuma politiku, un atzīstu tos par sev saistošiem" (vai cita satura teikumu, ja tiek norādīts cits teikums, kas atšķiras no šajā punktā norādītā) apstiprina, ka uzmanīgi un rūpīgi izlasīja un iepazinās ar Noteikumiem un Privātuma politiku, tā tam ir skaidra un saprotama, tas labprātīgi piekrīt Noteikumiem un Privātuma politikai un apņemas bez ierunām tos ievērot. Platformas lietošanas Noteikumus un Privātuma politiku var izlasīt nospiežot uz minētā teikuma vai tā daļas, Kreditoram veicot reģistrēšanos, t. i., veidojot savu personīgo kontu Platformā, kā arī vēlāk jebkurā laikā Kreditora personīgajā kontā.

2.3. Skaidrības nolūkos tiek norādīts, ka nav pieļaujamas situācijas, ka Kreditors piekrīt un apņemas ievērot Noteikumus ar noteiktiem izņēmumiem.

2.4. Sabiedrībai ir tiesības bez atsevišķa brīdinājuma daļēji vai pilnībā grozīt Noteikumus un Privātuma politiku. Visi Noteikumu un Privātuma politikas grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi Platformā, izņemot gadījumus, ja Platformā skaidri un nepārprotami norādīts vēlāks grozījumi un papildinājumu spēkā stāšanās datums. Ar visām Noteikumu un Privātuma politikas izmaiņām un papildinājumiem Kreditoram ir jāiepazīstas un tie jāievēro.

3. PLATFORMAS IZMANTOŠANA

3.1. Process, kas ir saistīts ar Platformas izmantošanu, sastāv no šādiem posmiem:

3.1.1. Kreditora reģistrācija Platformā;

3.1.2. Pirkuma vai Pakalpojumu sniegšanas piedāvājums:

3.1.2.1. Datu un dokumentu iesniegšana, Kreditora identitātes apstiprināšana;

3.1.2.2. Piedāvājuma sniegšana, Piedāvājuma apstiprināšana/noraidīšana, Līguma parakstīšana;

3.1.2.3. Norēķināšanās un atskaišu par procesu iesniegšana.

4. KREDITORA REĢISTRĀCIJA PLATFORMĀ

4.1. Izmantot Platformu, saņemt Piedāvājumu, nodot Prasījuma tiesības var tikai Platformā reģistrētās un pienācīgi savu identitāti apstiprinājušās fiziskās vai juridiskās personas.

4.2. Reģistrācija Platformā veicama, ievadot e-pasta adresi, tālruņa numuru un savu izdomāto paroli. Kreditors piekrīt, ka reģistrācijas laikā pa norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru tiks sūtīta informācija, kas nepieciešama Piedāvājuma sniegšanai un Līguma noslēgšanai.

4.3. Kreditors apņemas ar maksimālām pūlēm sargāt savus pieslēgšanās Platformai datus, īstenot visus pieejamos pasākumus datu slepenības nodrošināšanai un nekādos tiešos vai netiešos veidos neatklāt tos jebkādām trešajām personām. Sabiedrība nekādā gadījumā neatbild par kaitējumu, kas rastos, ja pieslēgšanās Platformai dati taptu zināmi trešajām personām.

5. PIRKŠANAS VAI PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PIEDĀVĀJUMS

V. I. DATU UN DOKUMENTU SNIEGŠANA, KREDITORA IDENTITĀTES APSTIPRINĀŠANA

5.1. Lai saņemtu Piedāvājumu, Kreditoram ir jāpieslēdzas Platformai, ievadot e-pasta adresi un paroli, jāiesniedz Prasījuma tiesības apstiprinoši dokumenti un jānospiež "Saņemt piedāvājumu".

5.2. Kreditoram aizliegts izvietot dokumentus vai citu informāciju, kas izplata nacionālo, rasu, reliģisko vai sociālo naidu, neslavas celšanu un dezinformāciju, kūda uz vardarbību vai diskrimināciju. Kreditoram arī aizliegts izvietot jebkādu informāciju, kas pārkāpj citu personu godu, cieņu, tiesības uz privātumu, īpašumtiesības un citas personas konstitucionālās tiesības, kā arī tādu informāciju, kuras paturēšana un/vai atklāšana ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Sabiedrībai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vai rīkojuma dzēst Kreditora augšupielādētos dokumentus vai citu informāciju, kas pārkāpj šos Noteikumus, trešo personu likumīgās intereses vai Latvijas Republikas normatīvos aktus.

5.3. Piedāvājumu Kreditors var saņemt tikai, ja tam pieder Prasījuma tiesības, iesniedzamie dokumenti un dati ir likumīgi, derīgi un atbilst patiesībai, kā arī Parādnieks ir pienācīgi informēts par datu nodošanu Sabiedrībai. Šo datu patiesumu Kreditors apstiprina, atķeksējot ar ķeksīti "Apliecinu, ka nododamie dokumenti un dati ir likumīgi, derīgi un atbilst patiesībai, prasījuma tiesības pieder reģistrācijas brīdī norādītajam kreditoram, parādnieki par datu nodošanu Sabiedrībai ir pienācīgi informēti normatīvajos aktos fizisko personu datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības jomā paredzētajā kārtībā. Uzņemos visas sekas, kas var rasties nepareizas informācijas sniegšanas dēļ vai saistībā ar normatīvo aktu fizisko personu datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības jomā neievērošanas risku" (vai cita satura teikumu, ja tiek norādīts cits teikums, kas atšķiras no šajā punktā norādītā), kā arī ar līgumu ar Sabiedrību.

5.4. Piedāvājumu var saņemt tikai pienācīgi savu identitāti apliecinājušais Kreditors. Lai apstiprinātu savu identitāti, Kreditoram ir jānospiež "Identificēties", jāiesniedz nepieciešamie Dati, jāizvēlas Noteikumu 5.5. punktā (fiziskām personām) vai 5.6. punktā (juridiskām personām) paredzētais identitātes identificēšanas veids un, ja nepieciešams, jāiesniedz identitāti apliecinošs dokuments.

5.5. Ja Kreditors ir fiziska persona, par pienācīgu identitātes apliecināšanu tiek uzskatīts:

- Identitātes apliecināšana, izmantojot Maksājuma iniciēšanas pakalpojumu.

5.6. Ja Kreditors ir juridiska persona, par pienācīgu identitātes apliecināšanu tiek uzskatīts: - Ja Prasījuma tiesības Platformā reģistrē uzņēmuma vadītājs, tad izraksts no LR Uzņēmumu reģistra par pārstāvniecības tiesībām;

- Ja Prasījuma tiesības Platformā reģistrē uzņēmuma pilnvarotā persona, tad normatīvo aktu prasībām atbilstošas pilnvaras iesniegšana;

- Identitātes apliecināšana, izmantojot Maksājuma iniciēšanas pakalpojumu.

5.7. Kreditors, atzīmējot ar ķeksīti "Apstiprinu, ka iepriekš sniegtie dati ir pareizi un atbilst patiesībai, bet dokumenti, kas apstiprina personas tiesības pārstāvēt kreditoru, ir likumīgi un derīgi" (vai cita satura teikumu, ja tiek norādīts cits teikums, kas atšķiras no šajā punktā norādītā), apliecina, ka identitātes apliecināšanai sniegtie dati ir pareizi un atbilst patiesībai, bet dokumenti ir likumīgi un derīgi.

5.8. Ar Pušu vienošanos, Kreditora izvēlētais identitātes apliecināšanas veids uzskatāms par beznosacījuma Kreditora apliecināšanu, ja Kreditora identitāte noteikta un apliecināta pienācīgi, Kreditoram nav un nākotnē nebūs nekādu iebildumu vai pretenziju.

V. II. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA, PIEDĀVĀJUMA APSTIPRINĀŠANA/NORAIDĪŠANA, LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

5.9. Pienācīgi savu identitāti apstiprinājušajam un Prasījuma tiesības apliecinošos dokumentus iesniegušajam Kreditoram Sabiedrība iesniedz Prasījuma tiesību Pirkuma piedāvājumu, atrunāto cenu maksājot Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.10. Pirkuma piedāvājumi par nederīgām Prasījuma tiesībām, Prasījuma tiesībām, kuras saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nedrīkst nodot, vai Prasījuma tiesībām, kas ir neatdalāmi saistītas ar Kreditora personu, netiek sniegti.

5.11. Saņemot Piedāvājumu Kreditoram ir iespēja 3 (trīs) dienu laikā apstiprināt vienu no sniegtajiem Piedāvājumiem, nospiežot "Apstiprināt", vai arī sniegto Piedāvājumu noraidīt, spiežot "Noraidīt".

5.12. Noraidot Piedāvājumu, Kreditoram ir iespēja norādīt noraidīšanas iemeslus. Izanalizējot Kreditora norādīto Piedāvājuma noraidīšanas iemeslu, Kreditoram var tikt iesniegts jauns piedāvājums.

5.13. Kreditoram izvēloties vienu no sniegtajiem Piedāvājumiem, Platformā tiek sagatavots Līgums, ar kura nosacījumiem Kreditoram ir jāiepazīstas.

5.14. Piekrītot Līguma nosacījumiem, Kreditors spiež "Apstiprināt ar SMS", ievada kodu, kas saņemts ar SMS uz Kreditora norādīto tālruņa numuru, un nospiež "Apstiprināt". Līguma nosacījumu apstiprināšana ar SMS uzskatāma par pienācīgu apstiprināšanu, ka Kreditors iepazinās ar Līguma nosacījumiem, tie tam ir skaidri, pieņemami, atbilst tā gribai un tas labprātīgi vēlas noslēgt Līgumu ar Sabiedrību.

5.15. Līgums parakstāms attālinātā veidā Platformā, izmantojot elektroniskos attālināto sakaru līdzekļus (tālruni). Līgums, kas parakstīts, izmantojot elektroniskos attālināto sakaru līdzekļus (tālruni), uzskatāms par parakstītu ar e-parakstu un pielīdzināms darījumiem, kas noslēgti rakstiskā formā un rada tādas pašas juridiskas sekas kā rakstiski dokumenti, kas apstiprināti ar Pušu parakstiem.

5.16. Līgums uzskatāms par stājušos spēkā ar parakstīšanas brīdi.

5.17. Līgumu var izbeigt Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

V. III. NORĒĶINĀŠANĀS UN ATSKAIŠU PAR PROCESU SNIEGŠANA.

5.18. Kreditoram izvēloties Prasījuma tiesību Pirkuma piedāvājumu, Sabiedrība samaksā Pusēm atrunāto cenu Līgumā noteiktajā kārtībā, maksājumu veicot ar bankas pārskaitījumu uz Kreditora norēķinu kontu. 5.19. Kreditoram izvēloties Pakalpojumu sniegšanas piedāvājumu, Sabiedrība sāk parāda piedziņas procesu. Šajā gadījumā par pakalpojumu Kreditors ar Sabiedrību norēķinās Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.20. Izvēloties Prasījuma tiesību Pirkuma piedāvājumu, atrunātās cenu maksājot ar pēcapmaksu, vai Pakalpojumu sniegšanas piedāvājumu, Kreditoram ir iespēja parāda piedziņas procesam sekot Platformā www.atgustinaudu.lv personīgajā Kreditora kontā, modulī "Mani pieprasījumi", sadaļā "Tiek piedzīts". Kreditors apstiprina, ka parāda piedziņas procesa reģistrēšana Platformā personīgajā Kreditora kontā ir pienācīga Kreditora informēšana par visām ar nodotajām Prasījuma tiesībām vai Parādu saistītajām un Sabiedrības īstenotajām darbībām, šāda informēšanas kārtība Kreditoram ir zināma un tam pieņemama.

V. IV. KREDITORA APLIECINĀJUMI

5.21. Kreditors apliecina un garantē, ka visi sniegtie dati, Prasījuma tiesības apliecinošie dokumenti un apstiprinājumi ir pareizi, precīzi, izsmeļoši, derīgi, atbilst patiesībai un nepārkāpj nekādu trešo personu tiesības vai likumīgās intereses, nav pretrunā ar jebkādām normatīvo aktu normām, darījuma, kura puse ir Kreditors, nosacījumiem, jebkādu tiesas, šķīrējtiesas vai citas kompetentas iestādes lēmumu, kas piemērojams Kreditoram.

5.22. Kreditors apstiprina un garantē, ka Prasījuma tiesības ir derīgas, pieder Kreditoram un ir saistošas Parādniekam, Parādniekam nav pretprasības attiecībā pret Kreditoru.

5.23. Kreditors nodrošina, ka fizisko personu datu nodošana Sabiedrībai nepārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Parādnieki par šādu datu nodošanu ir pienācīgi informēti normatīvajos aktos fizisko personu datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības jomā paredzētajā kārtībā.

5.24. Kreditors uzņemas visas sekas, kas var iestāties saistībā ar nepareizu informāciju, apliecinājumiem, nederīgu dokumentu iesniegšanu, normatīvo aktu fizisko personu datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības jomā neievērošanu, tai skaitā Regulas prasību pārkāpuma risku, un apņemas atlīdzināt saistībā ar to Sabiedrībai radušos zaudējumus.

6. DATU DROŠĪBAS NOTEIKUMI

6.1. Datu drošības noteikumi paredzēti šajos Noteikumos un Privātuma politikā, ar kuru Kreditoram ir pienākums iepazīties.

6.2. Kreditors ir informēts, ka tā Datus, kas iesniegti, lai saņemtu Piedāvājumu, Sabiedrība pārvaldīs un kārtos šajos Noteikumos un Privātuma politikā, kā arī normatīvajos aktos paredzētajiem nolūkiem, līdzekļiem un paredzētajā kārtībā.

6.3. Kreditors ir informēts, ka Sabiedrība ir tiesīga saņemt, precizēt un apstrādāt šādus Kreditora Personas datus/informāciju par juridisko personu reģistrācijas, identitātes noteikšanas, Piedāvājuma sniegšanas, Līguma slēgšanas, Prasījuma tiesību derīguma apstiprināšanas un ar normatīvajiem aktiem Sabiedrībai uzlikto juridisko pienākumu izpildes nolūkos: vārds, uzvārds/nosaukums; personas kods/uzņēmuma reģistrācijas numurs; e-pasta adrese; dzīvesvietas/deklarētā/juridiskā/korespondences adrese; tālruņa numurs; bankas konta numurs; personu apliecinošs dokuments; cita informācija, ko Kreditors pats ievieto Platformas modulī "Informācija par parādu" vai jebkādos citos veidos nodod Sabiedrībai, lai saņemtu Piedāvājumu un Prasījuma tiesību izpildi, tāpat jebkāda cita informācija, kas nepieciešama Kreditora maksātspējas, ja rodas pienākums atlīdzināt Sabiedrības zaudējumus, noteikšanas nolūkos vai uz Sabiedrību attiecināmu juridisko pienākumu izpildes nolūkos.

6.4. Kreditors ir informēts, ka personas, kuras apstrādā tā datus (piemēram, AS "Kredītinformācijas Birojs"), vajadzības gadījumā un Sabiedrībai pieprasot, iesniedz Sabiedrībai datus par Kreditora finansiālām saistībām. Nepieciešamība saņemt Datus par Kreditora finansiālajām saistībām uzskatāmi tādi gadījumi, kad pamatoti tiek apšaubīts Prasījuma tiesību derīgums un/vai noskaidrojas, ka Prasījuma tiesības vairs nav derīgas, un/vai ar mērķi pārbaudīt Kreditora iespēju atlīdzināt Sabiedrībai radušos vai iespējamos zaudējumus.

6.5. Pirms sniegt piekrišanu komunikācijai ar Sabiedrību tiešā mārketinga nolūkos, Kreditors ir informēts, ka piekrītot Personas datu apstrādei minētajos nolūkos, Sabiedrība būs tiesīga saņemt un apstrādāt šādus Kreditora Personas datus/informāciju par juridisko personu tiešā mārketinga nolūkos: vārdu, uzvārdu/nosaukumu; tālruņa numuru; e-pasta adresi. Kreditora Personas dati/informācija par juridisko personu tiešā mārketinga nolūkos apstrādājami tikai šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā, saņemot Kreditora piekrišanu. Kreditora piekrišana nozīmē, ka tas piekrīt, ka Sabiedrība uz šo datu pamata noformulē un nosūta Kreditoram speciālus piedāvājumus, reklāmas un citu informāciju, kas ir saistīta ar Sabiedrības darbību, tās sniegtajiem pakalpojumiem u. tml. Kreditoram ir tiesības jebkādā brīdī atsaukt savu piekrišanu par savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, iesniedzot šādu savu lūgumu Sabiedrības Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.

6.6. Kreditoram ir tiesības iepazīties ar saviem Personas datiem, jebkurā brīdī mainīt, atjaunot Sabiedrībai iesniegtos datus, pieprasīt šos datus izlabot, dzēst un ierobežot datu apstrādi, kā arī citas Regulā noteiktās tiesības. Lai izmantotu savas tiesības, Kreditors to var izdarīt iesniedzot rakstisku lūgumu Sabiedrībai Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.

6.7. Sabiedrība apņemas savstarpējās attiecībās ievērot konfidencialitāti, neatklāt trešajām personām personīgo informāciju, ar kuru tika iepazīstināta sadarbības laikā. Trešajām personām Kreditora dati var tikt atklāti tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7. ATBILDĪBA

7.1. Kreditors ir pilnībā atbildīgs par sniegto apstiprinājumu, datu un dokumentu pareizību, to satura atbilstību Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja Kreditors iesniedz nepatiesus apstiprinājumus, neprecīzus datus, nederīgus dokumentus un/vai Prasījuma tiesības ir nederīgas, Sabiedrība neatbild par saistībā ar to radušos sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Kreditora Sabiedrībai radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

7.2. Neievērojot Noteikumus, Kreditors uzņemas risku par radušos sekām un iegūst pienākumu atlīdzināt Sabiedrībai un trešajām personām radušos tiešos un netiešos zaudējumus. 7.3. Sabiedrība neatbild par Kreditoram radušos zaudējumiem, ja tie radušies neievērojot Noteikumus, lai gan iespēja iepazīties ar tiem Kreditoram tika nodrošināta.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

8.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. Attiecībām, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

8.3. Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šo Noteikumu izpildi vai derīgumu, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Latvijas Republikas normatīvajos noteiktajā kārtībā tiesā saskaņā arī Sabiedrības juridisko adresi.