Parādu piedziņa
  • Iespēja atgūt parādus visā pasaulē
  • Bezmaksas izvērtēšana vienas dienas laikā
  • Piedziņa notiek izmantojot starptautisko EOS tīklu
  • Par darbu maksājiet tikai veiksmīgas piedziņas gadījumā

Kas ir parādu piedziņa?

Parādu piedziņa ir process, kurā kreditori vai aģentūras mēģina atgūt privātpersonu vai uzņēmumu parādu, kas bieži tiek uzsākts, kad parādnieki nepilda savas finansiālās saistības. Tas parasti ietver saziņu, sarunas, juridiskas darbības, lai atgūtu nenokārtotos parādus. Tiesiskā aizsardzība un noteikumi pastāv, lai nodrošinātu godīgu un ētisku parādu piedziņas praksi, nesamaksātiem parādiem ietekmējot debitoru kredītvēsturi un pārskatus, kas, iespējams, ietekmē viņu piekļuvi turpmākajām kredīta iespējām.

Vērsieties pēc palīdzības, kad beidzas maksājumu termiņi, neizdodas sazināties vai parādnieki nepilda vienošanās. Tiesas spriedumiem var būt nepieciešama tiesvedība, un parādnieka finansiālās situācijas izmaiņas var radīt nepieciešamību veikt piedziņu, lai atgūtu parādu.

Parādu atgūšana no pabalstiem

Parādu atgūšana no pabalstiem ietver regulētu tiesu izpildītāju rīcību, kuri, lai efektīvi izpildītu lēmumus, izmanto dažādus līdzekļus. Parasti tiesu izpildītāju mērķis ir parādnieka alga un ar to saistītie maksājumi, kas mazāk ierobežo parādnieka tiesības. Algā ietilpst regulārs atalgojums, prēmijas un atlīdzības, savukārt ar algu saistītie maksājumi ietver tādus pabalstus kā pensijas, invaliditātes pensijas, maternitātes pabalsti un bezdarbnieka pabalsti. Parādus var atgūt ar tiesas palīdzību no pabalstiem, kas saistīti ar darba samaksu, bet ne no valsts vai pašvaldību sociālajiem pabalstiem un citiem nesaistītiem pabalstiem, kā to nosaka normatīvie akti.

Parādu piedziņu no pabalstiem regulē normatīvie akti

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 594.pantu tiesu izpildītāji parādus var piedzīt gan no darba algas, gan līdzvērtīgiem maksājumiem, savukārt parādnieki var paturēt naudas līdzekļus vienas minimālās mēneša darba algas apmērā vai pusei no tās atkarībā no parāda veida. Šī paša likuma 596. pantā ir noteiktas no piedziņas atbrīvotas summas, tostarp dažādi pabalsti, piemēram, valsts sociālie pabalsti, kas ir skaidras naudas maksājumi, kas tiek sniegti konkrētām iedzīvotāju grupām, kurām tā ir nepieciešama vai krīzes laikā. Valsts sociālais pabalsts, piemēram, ir ģimenes valsts pabalsts vai ģimenei pabalsts Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai. Parādnieku pienākums ir sadarboties ar tiesu izpildītājiem un uzrādīt savus ienākumus, tostarp algas un saņemtos pabalstus, lai novērstu pārpratumus. Ja ir vairākas izpildu lietas ar dažādiem tiesu izpildītājiem, par katru jāinformē atsevišķi.

 

Civillikuma 1895. pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā. 

 

Parādu piedziņa pēc maksātnespējas uzsākšanas

Parādniekam pasludinot maksātnespēju, izpildu process tiek apturēts. Tas nozīmē, ka, tiklīdz tiesa pieņem maksātnespējas spriedumu, tiesu izpildītājiem ir jāatceļ ieturēšanas rīkojumi un jāpārtrauc visas piedziņas darbības. Parādnieki atgūst piekļuvi saviem bankas kontiem un kredītkartēm, taču viņiem jāinformē tiesu izpildītājs par maksātnespējas ierosināšanu, lai apturētu iekasēšanas pasākumus. Tiesu izpildītāju jau izsludinātās izsoles parādu piedziņai ir izņēmums un var turpināties. Kreditori prasījumus var iesniegt administratoram. Pēc maksātnespējas sākuma parādu piedzinēji vai tiesu izpildītāji nevar nodrošināt parādu dzēšanu, izmantojot brīdinājumus vai atgādinājumus.

Parādu piedziņas speciālistu izmantošana

Gadījumos, kad uzņēmums nevēlas izmantot parādu piedziņas speciālistu pakalpojumus un situāciju risina pats, jārēķinās, ka patērētais laiks un gūtais rezultāts var neattaisnot cerības, laika ierobežojumu un citu izaicinājumu dēļ. Speciālisti var ievērojami uzlabot rezultātu, efektīvi atgūstot parādus, ļaujot uzņēmumam koncentrēties uz savu pamatdarbību un attīstību.

Mūsu speciālisti pārvalda atgādinājumu procedūras, savlaicīgi ierosina brīdinājumus un paātrina kavēto rēķinu apmaksu, izmantojot vēstules, īsziņas, zvanus un maksājumu uzraudzību. Visa procesa laikā viņi uztur ciešu saziņu ar kreditoru, sniedz atjauninājumus un apstrādā nepieciešamo dokumentāciju, tostarp vajadzības gadījumā atmaksas grafikus.

Atbildīga attieksme pret klientu

Atbildīgas pieejas demonstrēšana attiecībām ar klientiem ir ļoti svarīga jebkuram uzņēmumam. Kad klients kļūst par parādnieku, emocijas var uzliesmot, radot spriedzi. Mūsu eksperti ikvienu situāciju risina rūpīgi, vienmēr par prioritāti izvirzot kreditora intereses un piedāvājot efektīvus, profesionālus un juridiski pamatotus risinājumus. Parādu atgūšanas metodes pielāgojam katram unikālajam gadījumam, nodrošinot LR likumu un Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācijas nolikuma ievērošanu, garantējot ētisku pieeju parādu piedziņas procesā. Ar mūsu pieredzējušajiem speciālistiem mēs veicinām ātru un efektīvu parādu atgūšanu, vienlaikus uzturot atklātu un cieņpilnu komunikāciju ar Jūsu klientu, saglabājot ilgtermiņa partnerattiecības arī pēc parāda dzēšanas. Mūsu pūles ne tikai uzlabo debitoru parādu disciplīnu, bet arī stabilizē jūsu uzņēmuma finansiālo stāvokli un naudas plūsmu.

Naudas atgūšana īsākā laikā

Katrs laicīgi neapmaksāts rēķins var negatīvi ietekmēt uzņēmuma darbību un attīstību, tādēļ ir svarīgi veicināt naudas atgūšanu īsākā laikā. Katra parādsaistību situācija ir individuāla, tāpēc parādu piedziņas speciālisti  rūpīgi izpētīs un meklēs labāko pieeju ātrākai naudas atgūšanai. Pirms parādu piedziņas iegūstam maksimāli daudz informācijas par parādnieku, analizējam viņa rīcību, apstākļus, pieejamos līdzekļus un piemērojam individuālas parāda atgūšanas metodes. Mūsu mērķis ir motivēt parādniekus savas saistības nokārtot pēc iespējas īsākā laika posmā, tādējādi mazinot uzņēmuma finansiālās sekas un zaudējumus.

Fizisko un juridisko personu uzraudzība

Parādu piedziņas speciālisti pastāvīgi izvērtē parādnieku situācijas un seko līdzi dažādām izmaiņām, kas varētu ietekmēt viņu finansiālās saistības. Tas ietver uzraudzību attiecībā uz maksātnespējas deklarācijām, pārvaldes institūciju darbības apturēšanu, uzņēmumu likvidāciju, amatpersonu maiņu, jaunu dalībnieku reģistrāciju, pamatkapitāla izmaiņām, tiesvedībām, licences statusa atjauninājumiem, PVN izmaiņām, CSDD transportlīdzekļu uzskaiti, VID datus, preses relīzes, tiešsaistes informāciju un publiskās datu bāzes ierakstus. Ja tas atklāj maksātnespēju, pārvaldības apturēšanu vai uzņēmuma likvidāciju, šī informācija tiek nekavējoties nodota norādītajai kontaktpersonai, lai palīdzētu savlaicīgi iesniegt kreditoru prasības. Turklāt personas var pārbaudīt publiskajos reģistros, lai pārbaudītu bankrota statusu vai citas būtiskas izmaiņas un atjauninājumus, piemēram, ziņas par nāvi.

Kā mēs varam jums palīdzēt?

  • Sniedzam juridisko atbalstu gadījumos, kad parādu piedziņa no fiziskām personām ārpus tiesas ir bijusi neveiksmīga un nav panākta vienošanās ar parādnieku par labprātīgu atmaksu;
  • mūsu speciālisti sniedz norādījumus par turpmākajām darbībām, tostarp iespējamām tiesvedībām, ņemot vērā visus būtiskos faktorus, piemēram, apkopoto informāciju, debitoru saziņu un attieksmi pret parādiem;
  • pēc vienošanās pārstāvam klienta intereses tiesu institūcijās, izvērtējot tiesas iesaistīšanās iespējamību pēc parāda dokumentiem, summas un parādnieka informācijas;
  • mēs palīdzam ar dokumentu sagatavošanu, iesniegšanu tiesā un pārstāvību dažādos tiesvedības procesos, tostarp brīdinājuma procedūrās, maza apmēra prasībās, vispārējās procedūrās un šķīrējtiesā;
  • saskaņojam ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem tiesas nolēmumu izpildi, uzraugām lietas un sniedzam rezultātu atjauninājumus;

ja nepieciešams, mēs aprēķinām līgumsodu, kavējuma naudu vai juridiskos procentus

Sazinieties +371 20360838

Atgustinaudu.lv palīdzēs atgūt parādus gan no fiziskām, gan juridiskām personām. Sazinieties ar mums, ja Jums ir kādi jautājumi