Reģistrējiet klientu parādus būvniecības nozarē
  • Mēs jums sagatavosim piedāvājumu dienas laikā, bez maksas.
  • Ieteiksim, kā turpmāk izvairīties no parādiem.
  • Bez reģistrācijas maksas.
  • Nekustamo īpašumu zelta laikmetā nereti nākas uzņemties arvien lielākus pasūtījumus un kļūst arvien grūtāk izsekot, vai visi parādnieki godprātīgi pilda pienākumu atdot parādus. Nepieļaujiet, ka apgrozāmais kapitāls nevar tikt izmantots nesamaksātu rēķinu par darbu un pakalpojumiem dēļ.
  • Parādu piedzinējiem (speciālistiem nokavēto parādu atgūšanā) ir zināšanas un pieredze, tāpēc tie spēj ātri un ekonomiski piedzīt parādus.
  • Mazajiem un individuālajiem uzņēmējiem, kas būvniecības nozarē darbojas vienatnē, var trūkt zināšanu, prasmju un pieredzes, lai piedzītu parādus no lieliem uzņēmumiem un korporācijām, kurām ir specializētas nodaļas.
  • Profesionāli un pieredzējuši parādu piedzinēji zina, kā aizpildīt dokumentus un sakārtot dokumentāciju tā, lai, ja nepieciešams, varētu vērsties tiesā, ‒ visa nepieciešamā dokumentācija jau būs apkopota un atbilstoši uzglabāta.
  • Profesionāli parādu piedzinēji ne tikai palīdzēs atgūt parādus, bet arī ieteiks, kā turpmāk izvairīties un pasargāt sevi no līdzīgām situācijām, kā arī, kādas garantijas iekļaut līgumos. Viņi ieteiks, kā vislabāk sākt parādu piedziņas procesu, un palīdzēs pieņemt lēmumu.
  • Pirmās bezmaksas konsultācijas laikā izvērtēsim jūsu iespējas atgūt parādu. Bet piedzīšanas procesu uzsāksim tikai tad, kad būsim pārliecinājušies, ka spēsim piedzīt klientam pienākošos parādu.
Parūpēsimies par jūsu parādiem!
Process:
Reģistrējieties mūsu sistēmā
Piesakieties ar mobilo e-parakstu
Augšupielādējiet parādu dokumentāciju
To varēsiet izdarīt ar viedtālruni, ir tikai jānoskenē fotoattēli vai dokumenti
Saņemiet piedāvājumu
Saņemiet individuālu parāda piedziņas priekšlikumu vienas darba dienas laikā.
Saņemiet savu naudu
Ērta piedziņas procesa izsekošana jūsu personīgajā vietnes kontā! Naudas pārskaitījums tajā pašā dienā!
Samaksātā avansa atmaksa (neatmaksāšana)

Nekustamā īpašuma tirgū un būvniecības procesā būvuzņēmēji bieži prasa priekšapmaksu par darbu vai materiāliem. Pērkot nekustamo īpašumu uz kredīta, avanss nereti tiek iemaksāts pat pirms ir saņemta atbilde no bankas par kredīta piešķiršanu šī īpašuma iegādei, tāpēc pirkšanas un pārdošanas priekšlīgumā vai avansa maksājuma līgumā ir jāiekļauj iespēja atgūt avansa maksājumu, ja banka vai cita kredītiestāde atsakās izsniegt kredītu nekustamā īpašuma iegādei. Pretējā gadījumā avansa atdošana pircējam nebūs obligāta.

Bieži vien avansi tiek samaksāti arī uzņēmumiem vai meistariem par turpmāk plānotu pakalpojumu sniegšanu, tāpēc ir būtiski iepriekš vienoties par nosacījumiem iemaksātā avansa atgūšanai, ja veiktā darba kvalitāte vai pakalpojuma sniegšana kavēšanās dēļ ir neapmierinoša.

Plašs spektrs

Parādu piedziņas uzņēmumi ir uzkrājuši pieredzi ļoti plašā jautājumu spektrā: parādu piedziņa, līgumsodi, avansa maksājumi, zaudējumu atlīdzināšana. Tāpat tie darbojas dažādās pasaules valstīs, tāpēc var palīdzēt piedzīt parādus jebkurā pasaules vietā.

Mūsu parādu piedziņas uzņēmums palīdz juridiskām un fiziskām personām piedzīt parādus no citām juridiskām un fiziskām personām, un darbojamies visā pasaulē. 

Biežākās parādu problēmas būvniecības nozarē

Cilvēki ļoti bieži saista būvniecības nozari ar lieliem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti vērienīgos investīciju projektos un būvē ēkas tūkstošiem kvadrātmetru platībā. Bet tā ir tikai viena būvniecības nozares puse. Otru pusi veido privātpersonas un mazie un vidējie uzņēmumi, kas darbojas būvniecības nozarē (no ēku projektēšanas līdz to nodošanai ekspluatācijā).

Būvniecības nozare ir viens no tiem sektoriem, kam Lietuvā ir visvairāk parādu. Strādājot ar būvniecības nozari, parādu piedziņas uzņēmumi visbiežāk sastopas ar parādiem, kas ir radušies nepareizas līgumu sagatavošanas, dokumentācijas trūkuma, nespējas lasīt rakstveida līgumus un pieņemšanas aktu trūkuma dēļ, kas apgrūtina parādu piedziņu.

Nemaksāšana par darbiem/materiāliem

Mazie uzņēmumi un individuālie uzņēmēji ļoti bieži sastopas ar problēmu, ka klienti nesamaksā par padarīto darbu/materiāliem. Lai varētu piedzīt parādu, ir jāiesniedz rakstveida dokumenti, kas apliecina naudas saistību iestāšanos (līgums, pieņemšanas un nodošanas akts, pavadzīme, rēķini u. c.). Tas ir īpaši nepieciešams, ja parādu nevar piedzīt bez tiesu iestāžu iesaistīšanas. 

Zaudējumu neatlīdzināšana

Būvniecības nozarē ir iespēja piedzīt zaudējumus, kas ir nodarīti pakalpojumu sniegšanas gaitā. Šobrīd daudzi profesionāli uzņēmumi apdrošina savu darbību un būvdarbu riskus, lai kaitējuma rašanās gadījumā nebūtu jāmaksā no saviem apgrozāmajiem līdzekļiem.

Zaudējumu piedziņa no būvdarbu veicēja, kurš nebija apdrošināts, ir sarežģītāka, jo abām pusēm ir jāvienojas par nodarīto zaudējumu apmēru. Ja to neizdodas panākt, parāda piedziņa tiek nodota tiesai.

Tādējādi tiek tērēts vērtīgais laiks un nauda

Parādu piedziņas uzņēmumi pelna, ja parāda piedzīšana ir bijusi veiksmīga, tāpēc ir ļoti ieinteresēti efektīvi un ātri atrisināt radušos problēmu. Protams, šāda motivācija negarantē pozitīvus rezultātus, taču gan parādnieks, gan piedziņas uzņēmums būs vienlīdz ieinteresēti rast risinājumu.