Neizmaksātās algas atgūšana

Normāli un likumsakarīgi ir ka darbinieki sagaida, ka darba devējs maksā algu (saskaņoto atlīdzību par darbinieka veikto darbu saskaņā ar darba līgumu) regulāri, ik mēnesi, darba līgumā noteiktajā laikā, tomēr nereti neparedzētu apstākļu rašanās dēļ (darba devējam ir radušās finansiālas grūtības, ir uzsākta makstātnespējas procedūra pret darba devēju vai darba devējs ļaunprātīgi izvairās no maksāšanas), tiek traucēta regulāra algu izmaksa un darba devējs neizmaksā algu laikā un kavējās norēķināties ar darbinieku. Darbiniekam nemitīgi tiek solīts, ka nauda tiks izmaksāta, taču solījumi netiek pildīti vai arī darba devējs izvairās ar viņu sazināties, sarunāt par algas un citu ar to saistīto pabalstu izmaksu saskaņā ar darba līgumu. 

Atgustinaudu.lv juridiskā komanda atgādina, ka alga ir jāizmaksā saskaņā ar noslēgto darba līguma nosacījumiem!
Atgādinām, ka darba devēja izmaksātā alga sastāv no:
  • pamatalgas 
  • piemaksām par iegūto kvalifikāciju  
  • bonusiem 
  • citām piemaksām, par ko ir vienojušās puses noslēdzot darba līgumu 

Turklāt darba devējam ir jānorēķinās ar darbinieku ne tikai par darba algu, bet arī par citām lietām, kas pienākas darbiniekam (par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu, kas pienākas darbiniekam, dienas naudām u.c.).

Tātad kādas ir darbības, kuras varat veikt gadījumā, ja darba devējs jums neizlīdzina?

Atgustinaudu.lv juridiskā komanda apgalvo, ka nevajag padoties, un nav ieteicams kavēties un gaidīt, kad darba devējs izmaksās Jums algu. Jo ilgāk tiek kavēta parāda atgūšana, jo lielāka iespēja, ka algas piedziņa ieilgs, kā arī pastāv risks, ka netiks izmaksāta visa darbinieka alga un/vai ar darbu saistītie pabalsti.

Ņemot to vērā, iesakām vērsties par neizmaksāto algu un/vai neizmaksātiem ar nodarbinātību saistītiem pabalstiem Valsts darba inspekcijā vai pie citiem speciālistiem, kuri varētu palīdzēt Jums šajā jautājumā. Atgādinām, ka Valsts darba inspekcija ir obligāta pirmstiesas darba strīdu risināšanas institūcija, kas izskata individuālos darba strīdus un kolektīvos darba strīdus par darba tiesiskajām attiecībām. Valsts darba inspekcijas lēmums ir izpilddokuments, uz kura pamata kļūst iespējama piespriestā parāda piespiedu piedziņa no darba devēja!

Reģistrējiet parāda un saņemiet parādu piedziņas piedāvājumu!

Vienmēr iesakām nekavēties un sazināties ar savas jomas profesionāļiem – www.atgustinaudu.lv . Mēs varam konsultēt un palīdzēt atgūt Jūsu nopelnīto naudu, pat ja jūsu darba devējs ir iesniedzis maksātnespējas pieteikumu.

+371 20360838 Reģistrēt parādu