Parādu piedziņa no loģistikas uzņēmuma
  • Ilggadēja pieredze ar loģistikas uzņēmumu parādiem
  • Bezmaksas izvērtēšana vienas dienas laikā
  • Bez reģistrācijas un avansa maksājumiem
Parūpēsimies par jūsu parādiem!
Process:
Reģistrējieties mūsu sistēmā
Piesakieties ar mobilo e-parakstu
Augšupielādējiet parādu dokumentāciju
To varēsiet izdarīt ar viedtālruni, ir tikai jānoskenē fotoattēli vai dokumenti
Saņemiet piedāvājumu
Saņemiet individuālu parāda piedziņas priekšlikumu vienas darba dienas laikā.
Saņemiet savu naudu
Ērta piedziņas procesa izsekošana jūsu personīgajā vietnes kontā! Naudas pārskaitījums tajā pašā dienā!
Biežāk sastopamās parādu problēmas loģistikas sektorā

Parādu piedziņa no loģistikas uzņēmuma pārvadātāja labā ir viena no visbiežāk sastopamajām problēmām loģistikas nozarē. Šajā nozarē ir ļoti svarīgi rūpīgi uzraudzīt rēķinu samaksu, jo pēc noilguma beigām varat zaudēt iespēju atgūt parādu. Visbiežāk mūsu klienti sūdzas par noilgumu, kas ir iestājies neuzmanības dēļ, un ļaunprātīgiem klientiem, kuri laikā neapmaksā saņemtos pakalpojumus. 

Nokavēts prasības noilguma termiņš

Pārvadājot kravas, loģistikas uzņēmumi un pārvadātāji ņem vērā starptautiskos līgumus, no kuriem svarīgākais ir "Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR)". Konvencija skaidri nosaka prasības noilguma termiņu, kas ir vienāds gan nosūtītājam, gan pārvadātājam.

Prasības, kas saistībā ar pārvadājumiem var rasties saskaņā ar Konvenciju, var iesniegt viena gada laikā. Tomēr ļaunprātīgas rīcības vai vainas gadījumā noilguma termiņš ir trīs gadi.

Parāda piedziņa no pārvadātāja ir iespējama, ja viņš nav atbilstoši izpildījis savu darbu vai ja krava ir nozaudēta. Ja pārvadātājs ir daļēji pazaudējis, sabojājis vai nelaikā piegādājis preci saņēmējam, noilguma termiņu sāk skaitīt no kaitējuma (nozaudēšanas, bojājuma vai piegādes) nodarīšanas dienas. Ja krava ir nozaudēta pilnā apmērā, noilguma termiņš sākas no trīsdesmitās dienas pēc pārvadāšanas pakalpojumu veikšanai noteiktā termiņa beigām vai, ja tas nav noteikts, no sešdesmitās dienas pēc tam, kad pārvadātājs ir pieņēmis kravu no nosūtītāja. Visos citos gadījumos noilguma termiņu sāk rēķināt pēc triju mēnešu termiņa beigām, sākot ar pārvadājuma līguma noslēgšanas dienu.

Kā redzams, saskaņā ar Konvenciju pārvadātājs samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saņem triju mēnešu laikā, un noilguma termiņu sāk skaitīt no brīža, kad ir parakstīts līgums par pakalpojumu sniegšanu. Gan pārvadātājiem, gan loģistikas uzņēmumiem ir ļoti rūpīgi jāseko līdzi nesamaksātajiem rēķiniem un rakstveidā jāpieprasa samaksa no saviem parādniekiem, lai nepieļautu noilgumu (kuru var pagarināt vai atjaunot tikai izņēmuma gadījumos).

Ja prasības noilguma termiņš ir beidzies, to var atjaunot tikai tad, ja ir izpildīti noteikti nosacījumi (t. i., ja tas tika nokavēts nopietnu iemeslu dēļ). Tas īpaši attiecas uz gadījumiem, kad pakalpojumu sniedzējs, kuram nav samaksāts par sniegtajiem pakalpojumiem, aktīvi centās piedzīt parādu, bet parādnieks ar dažādām metodēm atlika maksājuma samaksu.

Saskaņā ar Lietuvas tiesu praksi iesakām iesniegt parādniekam pretenziju (rakstveidā), skaidri norādot prasības, nodarīto kaitējumu un tā apmēru, kā arī atbildības pamatojumu. Prasībai obligāti ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina tās likumību. Šāda prasība noderēs, ja parāda piedziņa ir jānodod izskatīšanai tiesā.

 

Ļaunprātīgie nemaksātāji

Diezgan bieži viena no pārvadājuma līguma pusēm (parasti tas ir pasūtītājs) ļaunprātīgi izvairās no pakalpojumu apmaksas vai zaudējumu atlīdzināšanas, cerot, ka otra puse nokavēs noilguma termiņu, kura laikā ir iespējams pieprasīt parāda samaksu. Visbiežāk šādi debitoru parādi rodas pārvadātājiem, tāpēc iesakām rūpīgi sekot līdzi rēķinu samaksai un prasības noilguma termiņam.

Tieši šādiem gadījumiem Konvencija paredz izņēmumu, kas ļauj pagarināt prasības noilguma termiņu līdz trim gadiem. Lai pagarinātu prasības noilguma termiņu līdz trim gadiem, ir jāpierāda, ka parādnieks ir tīši veicis tādas darbības, lai izvairītos no parāda samaksas pienākuma. Tāpat bieži vien ir jāpārliecina tiesa, ka kreditors ir pielicis pūles, lai laikus piedzītu parādu.

Kā pasargāt sevi no parādiem nākotnē?

Starptautiskie pārvadājumi nozīmē to, ka viena tiesiskā procesa ietvaros tiks piemēroti vairāku dažādu valstu tiesību akti un dažādi starptautiskie līgumi. Tā ir ļoti labvēlīga vide ļaunprātīgām negodīgu parādnieku darbībām. Kā izvairīties no nogurdinošas un ilgstošas atkārtotas atgādināšanas par parādu samaksu un sarežģītām tiesvedībām? Ir svarīgi rūpīgi noformēt dokumentus, atbildīgi izvēlēties partnerus un ieviest efektīvu termiņu kontroles sistēmu. 

Klienta pārbaude

Pirmais, kas ir jāveic, pirms pieņemt lēmumu par sadarbību ar jaunu klientu (juridisku vai fizisku personu), ir pārbaudīt tā reputāciju un kredītspēju. Ja jums būs sadarbība ar nepazīstamu uzņēmumu, noteikti noskaidrojiet tā finansiālo stāvokli, parādu esību/neesību un juridisko statusu. Ja zināt, ka kāds jums pazīstams cilvēks ir sadarbojies ar šo klientu, sazinieties ar viņu un lūdziet atsauksmes un ieteikumus. 

Līguma/pasūtījuma noformēšana

Pareizi sagatavotu līgumu paraksta abas puses, un tajā ir skaidri definēti pakalpojumu apmaksas noteikumi, cenas, sodanaudas, zaudējumu atlīdzināšanas veidi un citi svarīgi nosacījumi. Pareizi sagatavota līguma priekšrocība ir tā, ka tajā ir skaidri noteikts katras puses atbildības apmērs situācijā, kad klients nav samaksājis par veikto darbu vai ir sabojājis/pazaudējis kravu.

Atbilstoši noformēta dokumentācija rosinās jūsu partnerus laikā veikt maksājumus, un, ja parādu neizdosies piedzīt, nevēršoties tiesā, šāda dokumentācija noderēs tiesā, lai piedzītu šo parādu. 

Samaksas un prasības noilguma termiņi

Maksāšanas termiņu izsekošana loģistikas sektorā ir īpaši svarīga īsā noilguma termiņa dēļ, tāpēc daudzi uzņēmumi pilnveido šo procesu, ieviešot elektroniskās sistēmas (CRM). Tas ir nepieciešams, lai izsekotu gan rēķinu samaksai, gan katra rēķina noilguma termiņam, zaudējumiem un citiem jautājumiem.

Tāpat pastāv iespēja sadarboties ar parādu piedziņas uzņēmumu, kas rūpīgi uzraudzīs radušos parādus un nekavējoties pieprasīs to atmaksu.

Atgūstiet SAVU naudu!

Loģistikas nozares ieņēmumi veido lielāko Lietuvas IKP budžeta daļu. Pieaugot ienākumiem un apgrozījumam, pieaug arī neapmaksāto pakalpojumu sniegšanas gadījumu skaits. Šo nozari regulē ne tikai nacionālie likumdošanas akti, bet arī starptautiskās konvencijas, kurās ir ļoti sīki aprakstīta norēķinu kārtība un prasību noilguma termiņi.