Kas ir personas maksātnespēja: cēloņi, sekas un risinājumi

19.06.23

Maksātnespēja ir termins, kas bieži tiek saistīts ar uzņēmumiem, taču tas ir nozīmīgs arī privātpersonām. Personas maksātnespēja ir finansiāls stāvoklis, kad fiziska persona nespēj atmaksāt parādus vai pildīt savas finansiālās saistības. Tā ir sarežģīta un bieži vien satraucoša situācija, kas ietekmē cilvēkus no dažādām sociālekonomiskajām situācijām. Šī raksta mērķis ir sniegt detalizētu izpratni par personas maksātnespēju, tās cēloņiem, sekām un pieejamajiem risinājumiem. Izpētot faktus, kas saistīti ar personas maksātnespēju, personas var labāk orientēties šajā sarežģītajā finanšu jautājumā.Personas maksātnespēju var veicināt vairāki faktori:

 

1.     pārmērīgi parādi: nepārvaldāmu parādu uzkrāšanās, kas bieži rodas pārmērīga tēriņa, augstas procentu aizdevuma vai vairāku parādu dēļ;

2.      darba zaudēšana vai samazināti ienākumi: bezdarbs, samazināts darba laiks vai ievērojams ienākumu samazinājums var izraisīt finansiālu nestabilitāti un maksātnespēju;

3.     uzņēmējdarbības neveiksmes: uzņēmēji un pašnodarbinātas personas var saskarties ar maksātnespēju viņu uzņēmējdarbības neveiksmes dēļ;

4.     laulības šķiršana: tas var radīt finansiālu spriedzi, aktīvu sadali un palielināt izdevumus, kas, iespējams, var izraisīt personas maksātnespēju;

5.     medicīniskie izdevumi: neparedzēti medicīniskie izdevumi un atbilstoša veselības apdrošināšanas seguma trūkums var nopietni ietekmēt indivīda finansiālo stabilitāti;

6.     neveiksmīga finanšu vadība: budžeta veidošanas prasmju trūkums, izdevumu pārraudzība un nepareiza personīgo finanšu pārvaldība var veicināt personas maksātnespēju.

 

Latvijā maksātnespējas procesam ir noteiktas specifiskas prasības, tostarp nodokļu maksātāja statuss, finansiālās grūtības, pārbaude tiesā. Maksātnespējas procesa uzsākšana negarantē tā sekmīgu pabeigšanu, jo ietver dažādus faktorus un pienākumus. 

 

Maksātnespējas process un parādu dzēšana

Personas maksātnespēja attiecas uz finansiālo stāvokli, kad persona nespēj pildīt savas finansiālās saistības un atmaksāt parādus. Fiziskās personas maksātnespējas process piedāvā iespēju atvieglot naudas parādu slogu. Izmantojot šo procesu, personas var meklēt tiesisko aizsardzību un strukturētu sistēmu parādu noregulēšanai.

Būtiski atzīmēt, ka fiziskās personas maksātnespējas process atbrīvo parādnieku no naudas parādiem, bet neatbrīvo no citām saistībām un atbildības. Nemonetārās saistības, piemēram, līgumi, vienošanās un juridiskā atbildība, paliek neskartas un ir jāpilda arī pēc maksātnespējas procesa beigām.

 

Citu personu neatbrīvošana no parādsaistībām

Būtisks maksātnespējas aspekts ir tas, ka tas neatbrīvo citas personas no pienākuma atbildēt par parādu. Kreditori un citas personas, kas darbojušās kā līdzparādnieki, netiek atbrīvotas no pienākuma atmaksāt parādu. Maksātnespējas process galvenokārt ir vērsts uz palīdzības sniegšanu maksātnespējīgajam parādniekam, vienlaikus nodrošinot, ka citas iesaistītās puses paliek atbildīgas par savām attiecīgajām saistībām.

 

Vērtīgas mantas pārdošana

Maksātnespējas procesa ietvaros var tikt pārdota parādniekam piederoša vērtīga manta, lai iegūtu līdzekļus parāda atmaksai. Aktīvu pārdošanas mērķis ir maksimāli palielināt kreditoru atgūšanu un nodrošināt taisnīgu resursu sadali. Tomēr uz īpašuma pārdošanu parasti attiecas tiesiskā aizsardzība, nodrošinot, ka parādnieks saglabā iztikai un labklājībai nepieciešamos aktīvus. Atcerieties, ka maksātnespējas procesā bieži vien ir jāpierāda, ka trūkst pietiekamu aktīvu vai resursu, lai izpildītu parādsaistības. Tomēr ir svarīgi konsultēties ar profesionāļiem, kuri var sniegt precīzus norādījumus, pamatojoties uz konkrētajiem attiecīgās jurisdikcijas likumiem un noteikumiem.

 

Daļēja parādu dzēšana

Maksātnespējas procesa laikā daļa parādu var nebūt pilnībā dzēsta. Konkrētos parādu atmaksas nosacījumus nosaka maksātnespējas process un attiecīgais tiesiskais regulējums. Kreditori var saņemt daļēju atmaksu vai piekrist parāda restrukturizācijas plāniem, nodrošinot pieejamo aktīvu taisnīgu sadali, ņemot vērā parādnieka finansiālo stāvokli.

 

Laika ierobežojumi

Lai gan maksātnespējas process nodrošina parāda atvieglojumus, var tikt piemēroti noteikti ierobežojumi. Atkarībā no jurisdikcijas var būt īpaši kritēriji, kas saistīti ar biežumu, kādā personas var izmantot maksātnespējas procesu. Tas ir paredzēts, lai novērstu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu un veicinātu atbildīgu finanšu uzvedību. Parādniekiem var būt jāgaida noteikts laika posms, pirms tie atkal ir tiesīgi izmantot maksātnespējas procesu.

 

 

Kādas ir personas maksātnespējas sekas? Personas maksātnespējai ir plašas gan finansiālas, gan emocionālas sekas, kas var būtiski ietekmēt indivīda dzīvi:

 

1.      juridiskas darbības: kreditori var uzsākt tiesvedību, lai atgūtu savus parādus, izraisot algas vai aktīvu arestu;

2.     nelabvēlīga kredītvēsture: personas maksātnespēja negatīvi ietekmē personas kredītreitingu, padarot to par sarežģītu aizdevumu, hipotēkas vai kredītkaršu nodrošināšanu nākotnē;

3.     stress un garīgās veselības problēmas: lielo parādu un finansiālās nenoteiktības nasta var izraisīt stresu, trauksmi un depresiju;

4.     saspringtas attiecības: personas maksātnespēja var saspīlēt attiecības ar ģimeni, draugiem un biznesa partneriem, kas bieži vien izriet no nespējas pildīt finansiālās saistības;

5.     aktīvu zaudēšana: dažos gadījumos personām var būt jāpārdod aktīvi, piemēram, māja vai transportlīdzeklis, lai atmaksātu kreditoriem.

 

Ko darīt? Lai gan personas maksātnespēja var šķist nepārvarama, vairāki risinājumi var palīdzēt personām atgūt finansiālo stabilitāti:

 

1.     parādu atmaksas plāni: sarunas ar kreditoriem, lai izveidotu pārvaldāmus atmaksas plānus, pamatojoties uz indivīda ienākumiem un izdevumiem;

2.     parādu konsolidācija: vairāku parādu apvienošana vienā aizdevumā ar zemākām procentu likmēm, samazinot kopējo ikmēneša maksājumu slogu.

3.     bankrots: kā pēdējais līdzeklis bankrota pieteikuma iesniegšana var nodrošināt atbrīvojumu no milzīgiem parādiem, lai gan tas ilgstoši ietekmē kredītspēju un finansiālo reputāciju;

4.     pareiza finanšu vadība: budžeta sastādīšana un finanšu plānošana, atbilstošs apdrošināšanas segums, kredītkaršu izmantošanas ierobežošana, izvairīšanās no nevajadzīgiem aizdevumiem un savlaicīga rēķinu apmaksa, regulārs finanšu pārskats;

 

5.     Parādu konsultācijas un finanšu izglītība: meklējiet profesionālu palīdzību no kredīta konsultāciju aģentūrām vai finanšu konsultantiem, lai iegūtu labākas finanšu pārvaldības prasmes un izstrādātu parāda atmaksas stratēģijas.

 

 

Svarīgi atcerēties par maksātnespējas procesa ilgumu: šis process sākas ar to dienu, kad tiesa ar lēmumu pasludina maksātnespējas procesu, un turpinās līdz brīdim, kad tiesa pieņem lēmumu par procesa izbeigšanu. Viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ parādnieka saistības netiek dzēstas pēc maksātnespējas procesa, ir saskaņotā parāda atmaksas plāna neievērošana. Ir ļoti svarīgi, lai parādnieki rūpīgi ievērotu plāna noteikumus un laicīgi veiktu nepieciešamos maksājumus. Vēl viena bieža kļūda ir reālo ienākumu un īpašuma slēpšana, atcerieties, ka atklāta un godīga finanšu informācijas atklāšana ir būtiska maksātnespējas procesa veiksmīgai norisei par ko pauž Saeimas pieņemtais maksātnespējas likuma 6.pants:

 

atklātības princips – lai nodrošinātu uzticamību, informācijai par procesu ir jābūt pieejamai visām procesā iesaistītajām personām, tādējādi veicinot šo personu interešu ievērošanu un procesa mērķu sasniegšanu. Izņēmums ir informācija, kuras neierobežota izpaušana varētu kaitēt parādnieka vai kreditoru likumīgajām interesēm.

 

Personas maksātnespēja ir satraucoša situācija, kas var nopietni ietekmēt personas finansiālo un emocionālo labklājību. Cēloņu, seku un pieejamo risinājumu izpratne ir būtiska, lai efektīvi orientētos personas maksātnespējas jautājumā. Rīkojoties pareizi un meklējot atbilstošu profesionālu palīdzību, cilvēki var atgūt finansiālo stabilitāti. Katra situācija ir individuāla, tāpēc ļoti ieteicams konsultēties ar profesionāļiem, kuriem ir pieredze un zināšanas maksātnespējas, parādu piedziņas un patērētāju tiesību aizsardzības jomās. Šādi profesionāļi var sniegt vērtīgus norādījumus, kas pielāgoti parādnieka konkrētajiem apstākļiem, potenciāli ietaupot ievērojamas naudas summas un laiku. Atcerieties, ka nekad nav par vēlu kontrolēt savas finanses un vajadzības gadījumā meklēt palīdzību.