Kādas metodes izmanto tiesu izpildītāji parādu piedziņai?

12.06.23

Kādas metodes izmanto tiesu izpildītāji parādu piedziņai?

 

Parādu risināšana var būt sarežģīta un satraucoša situācija, un, ja tradicionālās parādu piedziņas metodes neizdodas, kreditori var iesaistīt tiesu izpildītājus. Mēs izpētīsim procesus, kādā veidā tiesu izpildītāji piedzen parādus, sniedzot strukturētu izpratni par viņu lomu, pilnvarām un ierobežojumiem, apspriedīsim darbības, ko personas var veikt, saskaroties ar tiesu izpildītāju iesaistīšanos. Izprotot parādu piedziņas procesu un zinot savas tiesības, jūs varat efektīvi orientēties šajā sarežģītajā situācijā.

 

Parādu piedziņa ir būtisks finanšu sistēmu aspekts, kas nodrošina parādu atmaksu un finanšu stabilitātes saglabāšanu. Pirms iedziļināties tiesu izpildītāju izmantotajās parādu piedziņas metodēs, ir būtiski izprast viņu lomu procesā. Tiesu izpildītāji ir tiesu vai kreditoru pilnvarotas personas, kas veic nesamaksāto parādu piedziņu. Viņiem ir juridiskas pilnvaras un viņi izmanto dažādas taktikas, lai atgūtu neatmaksātās summas.

 

Tiesu izpildītāju loma:

 • pazīstami arī kā izpildes aģenti, ir personas, kuras tiesa vai attiecīgās iestādes ir pilnvarojušas piedzīt parādus kreditoru vārdā;
 • galvenais pienākums ir izpildīt tiesas spriedumus un atgūt nenokārtotos parādus saskaņā ar tiesību aktiem;
 • darbojas saskaņā ar īpašiem noteikumiem, lai nodrošinātu parādu piedziņas procesu.

Kā tad notiek parādu piedziņas process?

 

 1. Sākotnējā saziņa

 

Kad tiesu izpildītājam ir norīkota parādu piedziņas lieta, viņa pirmais solis ir nodibināt kontaktu ar parādnieku. Tiesu izpildītāji atkarībā no apstākļiem var sazināties pa tālruni, e-pastu vai personīgi. To mērķis ir informēt parādniekus par viņu pienākumiem un nemaksāšanas sekām, pārrunājot iespējamos atmaksas plānus vai norēķinu iespējas. Atcerieties, ka tiesu izpildītājiem ir stingri aizliegts izmantot draudus, iebiedēšanu vai uzmākšanos, lai piespiestu parādniekus samaksāt parādus. Tas ietver verbālu vai fizisku draudu izteikšanu, agresīvas valodas vai uzvedības lietošanu. Šādas darbības ir ne tikai nelikumīgas, bet arī pārkāpj ētikas vadlīnijas.

 

 1. Apmeklējumi un novērtējums

 

Gadījumos, kad sākotnējā saziņa nedod rezultātus, tiesu izpildītāji var izmantot personīgas vizītes. Šīs vizītes tiek veiktas, lai novērtētu parādnieka īpašumus un noteiktu viņa finansiālo stāvokli. Tiesu izpildītāji var pieprasīt vērtīgas mantas inventarizāciju vai pārbaudīt parādnieka telpas, lai identificētu preces, kuras varētu tikt arestētas un pārdotas, lai atgūtu naudu.

 

 1.  Īpašuma arests un pārdošana

 

Ja parādnieks nereaģē vai neveic apmierinošu maksājumu kārtību, tiesu izpildītāji var pastiprināt savas darbības. Viņiem ir tiesības ar noteiktiem ierobežojumiem iekļūt telpās, lai arestētu mantas: tas var ietvert personīgās mantas, transportlīdzekļus vai ievērojamas vērtības preces.

Process parasti ietver šādas darbības:

 • konfiscējamo īpašumu identificēšana, kad tiesu izpildītāji novērtē parādnieka īpašumus, tostarp personīgās mantas, transportlīdzekļus un dažos gadījumos īpašumu, lai noteiktu to piemērotību arestam;
 • tiesu izpildītāji var fiziski izņemt aktīvus no parādnieka telpām vai izdot oficiālu paziņojumu, norādot arestējamos priekšmetus;
 • konfiscēto mantu pārdošana, kad arestētas mantas tiek pārdotas, un ieņēmumi tiek izmantoti neatmaksātā parāda segšanai.

 

Ir svarīgi ņemt vērā, ka mantu aresta procesa laikā tiesu izpildītājiem ir saistošas juridiskas vadlīnijas, tomēr pamatojoties uz tiesas lēmumu, tiesu izpildītājs var pārdot parādnieka nekustamo īpašumu, pat ja tas bijis ieķīlāts cita parāda nodrošināšanai;  māja vai dzīvoklis iegādāts laulības laikā un reģistrēts uz laulātā vārda; tas ir vienīgais īpašums, kas pieder parādniekam; ja parādnieks dzīvo ar nepilngadīgiem bērniem (invalīdiem) utt.

 

 1. Konta iesaldēšanas process

 

Tiesu izpildītājiem noteiktos apstākļos ir tiesības iesaldēt parādnieka bankas kontu. Tas nozīmē, ka kontā esošie līdzekļi īslaicīgi nav pieejami. Tas ļauj tiesu izpildītājiem izmantot līdzekļu pieejamību nenomaksātā parāda segšanai. Tomēr ir svarīgi ņemt vērā, ka ne visi līdzekļi parādnieka kontā var tikt iesaldēti. Cik naudas tiesu izpildītāji var iesaldēt? Dažus līdzekļu veidus, piemēram, tos, kas saistīti ar būtiskiem dzīves izdevumiem, var atbrīvot no aresta, piemēram, minimālās mēneša darba algas apmērs par vienu parādnieku, par katru viņa ģimenes locekli un par katru apgādājamo.  Šie atbrīvojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu, ka parādnieki var apmierināt savas pamatvajadzības, neskatoties uz parādu piedziņas procesu. Parādniekam šādās situācijās ir ļoti svarīgi meklēt juridisku padomu un izprast savas tiesības. Viņam var būt iespēja apstrīdēt sava konta iesaldēšanu, ja viņš uzskata, ka tā ir nepamatota.

 

 1. Ieturējumu veikšana no parādnieka darba samaksas

 

Ir svarīgi atzīmēt, ka pastāv juridiski ierobežojumi, cik daudz naudas var ieturēt no parādnieka algas. Šie ierobežojumi nodrošina, ka parādniekam ir pietiekami ienākumi, lai segtu savus būtiskos dzīves izdevumus. Konkrētie ierobežojumi atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā parādnieka ienākumi, viņu apgādājamo skaits un attiecīgie tiesību akti viņu jurisdikcijā.

 

Piemēram,  nepilngadīgu bērnu uzturam ir obligāti jāsaglabā parādnieka darba samaksa un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas un par katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu – līdzekļus 15 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas.

 

Tomēr gadās, kad tiesu izpildītājs nelikumīgi noņem visu algu, tāpēc parādniekiem ir tiesības iebilst pret rīkojumu par ieņēmumu arestu, jāraksta iesniegums ar pierādījumiem. 

 

Tiesu izpildītāji izmanto dažādas parādu piedziņas metodes, tostarp personiskas vizītes un saziņu, mantu arestu, melus un nelikumīgas darbības, atmaksas plānu apspriešanu un dažos gadījumos arī juridiskas piespiedu darbības. Izpratne par šīm metodēm dod indivīdiem iespēju efektīvāk orientēties parādu piedziņas procesā un apzināties savas tiesības un pienākumus.

 

Ko darīt, saskaroties ar tiesu izpildītājiem?

1. Zināt savas tiesības: izglītojiet sevi par savām kā parādnieka tiesībām, tostarp par aizsardzību pret tiesu izpildītāju nelikumīgu vai agresīvu rīcību.

2. Lūdziet juridisku padomu: ja neesat pārliecināts par savām tiesībām vai nepieciešama palīdzība, konsultējieties ar juristu, kuram ir pieredze parādu piedziņas jautājumos.

3. Atcerieties, ka katra situācija ir atšķirīga un labāk meklēt palīdzību pie profesionāļiem, kas var sniegt norādījumus un atbalstu parāda atmaksas procesā. Mēs jums varam palīdzēt.

 

BIJ

 1. jautājums. Vai tiesu izpildītāji var ienākt manā īpašumā, lai piedzītu parādu?

Tiesu izpildītājiem ir likumīgas tiesības noteiktos apstākļos iekļūt jūsu mājā tikai tad, ja viņiem ir piešķirta tiesas atļauja vai ja jūs neesat ievērojis iepriekšējos noteikumus vai tiesas rīkojumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka tiesu izpildītāji nevar iekļūt jūsu mājās piespiedu kārtā vai bez atbilstošas ​​dokumentācijas.

 

 1. jautājums. Vai tiesu izpildītāji var piedzīt parādus bez tiesas rīkojuma?

Nē, tiesu izpildītāji nevar piedzīt parādus bez tiesas rīkojuma. Pirms viņi var veikt jebkādas darbības, lai atgūtu parādu, viņiem ir jābūt juridiskam pamatam, kas parasti ir tiesas spriedums vai tiesas rīkojums, kas piešķir pilnvaras veikt parāda piedziņu. Tas nodrošina, ka parādu piedziņas process notiek likuma robežās un aizsargā gan parādnieka, gan kreditora tiesības.

 

 1. jautājums. Kā rīkoties, ja uzskatu, ka tiesu izpildītājs parāda piedziņas procesā ir rīkojies nelikumīgi vai negodīgi?

Ja uzskatāt, ka tiesu izpildītājs parādu piedziņas procesā ir rīkojies nepareizi vai negodīgi, varat veikt dažas darbības. Pirmkārt, dokumentējiet visas sūdzības par tiesu izpildītāja darbībām. Jūs varat iesniegt oficiālu sūdzību tiesu izpildītāju uzņēmumam, kuru tie pārstāv, vai attiecīgajai regulatīvajai iestādei. Turklāt juridiskas konsultācijas var palīdzēt izprast savas tiesības un izpētīt iespējamos veidus, kā apstrīdēt vai atrisināt jebkurus ar tiesu izpildītāja rīcību saistītus jautājumus.