Starptautiska parādu piedziņa
  • Iespēja atgūt parādus visā pasaulē
  • Bezmaksas izvērtēšana vienas dienas laikā
  • Piedziņa notiek izmantojot starptautisko EOS tīklu
  • Par darbu maksājiet tikai veiksmīgas piedziņas gadījumā
Parādu atgūšanu no pabalstiem

Tiesu izpildītāju darbības strikti regulē vairāki normatīvie akti. Nolēmuma izpildē viņi var piemērot vairākus piespiedu izpildes līdzekļus, lai panāktu tā ātru un efektīvu izpildi. Visbiežāk tiesu izpildītāji piedziņu vērš uz parādnieka darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, kas ir parādnieka tiesības mazāk ierobežojošs piespiedu izpildes līdzeklis. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība, kas ietver piemaksas, prēmijas un citas atlīdzības. Darba samaksai pielīdzināti maksājumi ir tādi naudas līdzekļi, kas tiek aprēķināti no personas darba algas vai kā citādi ir saistīti ar gūtajiem ienākumiem. Piemēram, darba samaksai pielīdzināti maksājumi ir valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, piemēram, vecuma pensija, invaliditātes pensija, maternitātes pabalsts, bezdarbnieka pabalsts un citi. Parādus drīkst atgūt tikai no tiem pabalstiem, kuriem ir saistība ar parādnieka darba samaksu, bet parādu piedziņu nedrīkst vērst uz valsts un pašvaldības sociālajiem, kā arī citiem pabalstiem. 

Parādu atgūšana no pabalstiem normatīvi

Civilprocesa likuma 594. panta kārtībā tiesu izpildītājs var vērst piedziņu gan uz darba samaksu, gan tai pielīdzinātajiem maksājumiem, parādniekam saglabājot naudas līdzekļus vienas minimālās mēneša darba algas vai puses no tās apmērā atkarībā no parāda veida. Civilprocesa likuma 596. pantā ir uzskaitīta virkne naudas summu, uz kurām piedziņas vēršana nav atļauta, tai skaitā uz dažādiem pabalstiem. Valsts sociālie pabalsti, kas ir valsts atbalsts naudas izmaksu veidā, kuru saņem pie noteiktām iedzīvotāju grupām piederīgas personas situācijās, kad ir nepieciešami papildu izdevumi vai kad šīs personas nespēj gūt ienākumus. Valsts sociālais pabalsts, piemēram, ir ģimenes valsts pabalsts vai ģimenei pabalsts Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai. Lai nerastos neparedzēti pārpratumi, parādniekiem ir svarīgi atcerēties par savu pienākumu sadarboties ar tiesu izpildītāju un informēt par saviem ienākumiem – darba algu, pabalstiem, kurus parādnieks saņem vai saņems un citiem ienākumiem. Ja ir vairākas izpildu lietas pie dažādiem tiesu izpildītājiem, tad jāinformē katrs tiesu izpildītājs atsevišķi.

Parādu piedziņa pēc maksātnespējas uzsākšanas

Gadījumos, kad parādnieks pasludina maksātnespēju, balstoties uz  civilprocesa likumu, tiesu izpildītājam ir jāaptur izpildu lietvedība.​ Tas nozīmē, ka ar to dienu, kad tiesa ir pieņēmusi spriedumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, tiesu izpildītājiem ir jāatsauc darba devējiem un bankām dotie rīkojumi par naudas līdzekļu ieturēšanu un jāpārtrauc jebkuras citas piedziņas darbības attiecībā uz parādnieku. Parādniekam atkal ir iespējas lietot bankas kontu, kredītkarti.​ Šajā gadījumā parādniekam ir jāinformē tiesu izpildītājs par maksātnespējas procesa uzsākšanu, lai netiktu turpinātas piedziņas darbības. Izņēmums ir izsoles, kuras tiesu izpildītāji parādu piedziņai jau ir izsludinājuši. Tātad, ja tiesu izpildītājs parādu piedziņai ir publicējis sludinājumu par izsoli, viņam ir tiesības pabeigt mantas pārdošanu. ​Kreditori drīkst iesniegt administratoram kreditora prasījumu.

Pat, ja parādu piedzinēji vai tiesu izpildītāji sūta brīdinājumus un atgādinājumus, pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas, parādnieks vairs nedrīkst maksāt kreditoriem naudu parādu dzēšanai.

Sazinieties +371 20360838

Atgustinaudu.lv palīdzēs atgūt parādus gan no fiziskām, gan juridiskām personām. Sazinieties ar mums, ja Jums ir kādi jautājumi